Select Page

IEC Materials

Characterization, Mass Production, Formulation, and Utilization of Metarhizium sp. for Increased Potency Against Armyworms

Cocolisap at Comperiella

Fall Armyworm, Spodoptera frugiperda (frugiperda ang bago mapaminsalang peste ng mais at tubo sa Pilipinas)

Harabas ng Sibuyas

Ang Kaibigang Amag, Metarhizium rileyi (Farl) Samson: potensyal na pamuksa sa harabas ng sibuyas, Spodoptera exigua (Hubner)

Mass Rearing of Brontispa longissima (Gestro) Using Young Leaflets of Coconut

Ang Kaibigang Amag na Metarhizium rileyi Laban sa Ilang Uri ng Harabas sa Pilipinas

Metarhizium anisopliae at Beauveria bassiana: Mga Kaibigang Amag Laban sa Mapaminsalang Fall Armyworm

Manwal ng Pagsasanay sa Pagkilala at Pamamahala ng Lanzones Scale Insect, Unaspis mabilis Lit & Barbecho (Hemiptera: Diaspididae)

Pagpaparami ng pesteng Brontispa longissima (Gestro) ng niyog at ng maninila nitong sipit-sipit, Chelisoches morio (Fabr.) sa laboratoryo

Pagpaparami ng kaibigang Sipit-sipitan na Euborellia bilang pamuksa sa ibat ibang peste sa taniman

Pagpuksa sa pesteng Brontispa longissima (Gestro) (Chrysomelidae, Coleoptera) ng niyog gamit ang maninilang itim na sipit-sipit), Chelisoches morio (Fabr.) (Chelisochidae, Dermaptera)

Pagpuksa ng pesteng armyworm gamit ang dyatomito

Pangkomunidad na pag-aalaga, pagpaparami at paggamit ng maninilang sipit-sipit na Chelisoches morio (Fabr.) laban sa pesteng Brontispa longissima (Gestro) sa niyog

Ang mga sipit-sipit na Euborellia bilang katuwang sa pagpuksa ng mga peste sa taniman

Ang mga pesteng kulisap ng mais

Home processing methods to reduce Insecticide Residues in Ampalaya (Leaflet)

Kakawate repels Green Leafhopper in Rice

Lemon grass repels Eggplant fruit and Shoot borer

Mango Cecid Fly (Procontarinia sp.): Ang mapaminsalang peste ng mangga

Mga paraan sa kusina ng pagtanggal ng latak ng pestisidyo sa Ampalaya (Leaftlet)

Onion Armyworm, Spodoptera exigua (Hubner): Ang mapaminsalang peste ng sibuyas sa Pilipinas

“Oplan Harabas” Mga kaalaman tungkol sa harabas

Pag-iwas ng magtatanim-ng-Sitaw sa masamang epekto ng pestisidyo

Mango Pulp Weevil Sternochetus frigidus Fabr.

Mutha Purple Nutsedge watergrass, cocograss Cyperus rotundus (L.)

Root-Knot Nematode Meloidogyne incognita

Vegetable Diseases

Page      1     2     

Skip to content